„Tour de Force” – I Ogólnopolski Festiwal Tańca

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Tour de Force”, który odbędzie się 4 czerwca 2016 r. w Piotrowicach.

Festiwal odwołany w tym roku!!!

"Tour de Force"

Festiwal „Tour de Force”

 

Do pobrania:

Regulamin Festiwalu „Tour de Force”

Karta zgłoszenia Festiwal „Tour de Force”

Regulamin Festiwalu:

I Ogólnopolski Festiwal Taneczny
„Tour de Force”

Piotrowice, 4 czerwca 2016 r.

Organizator:
Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice
z siedzibą w Piotrowicach

1. Cele festiwalu

 • Popularyzacja tańca jako atrakcyjnej formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
 • Promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.
 • Promocja twórczości instruktorów.
 • Artystyczny rozwój dzieci i młodzieży.
 • Nawiązanie kontaktów pomiędzy młodymi artystami i instruktorami.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń instruktorów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Rozbudzenie zainteresowania muzyką i tańcem.
 • Zachęcenie do pracy nad rozwojem osobistym wśród młodych ludzi.

2. Termin festiwalu: 4 czerwca 2016 r.

3. Miejsce: Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach.

4. Uczestnicy:

 • Soliści,
 • Duety,
 • Mini Formacje, Formacje.

5. Kategorie wiekowe

 • do 12 lat,
 • od 13 do 15 lat,
 • powyżej 16 lat.

6. Program festiwalu i wymagania techniczne.

 • Soliści i Duety prezentują jeden taniec o czasie trwania od 1:30min do maksymalnie 3:00 minut.
 • Mini Formacje oraz Formacje prezentują układ trwający co najmniej 3:00 minuty i nie przekraczający 5:00 minut.
 • Podkłady muzyczne powinny być nagrane na płycie w formacie audio CD oraz opisane imieniem i nazwiskiem w przypadku Solistów i Duetów lub nazwą grupy w przypadku Mini Formacji i Formacji.
 • Organizator zapewnia scenę o wymiarach 10×8 m.

7. Warunki uczestnictwa

 • Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz nagrania prezentującego taniec/układ Solisty, Duetu, Mini formacji, Formacji.

Zgłoszenia należy przesłać do 20 maja 2016 r.
na adres:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice
z/s w Piotrowicach
Piotrowice 94A
23-107 Strzyżewice
z dopiskiem:
Zgłoszenie – Festiwal Tańca „Tour de Force”

lub też drogą mailową: festiwal.tdf@gmail.com

 • Uregulowanie w dniu festiwalu kosztów akredytacji w wysokości 20 zł od każdego Solisty, członka: Duetu, Mini Formacji, Formacji.

8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w festiwalu decydować będzie jury, które kwalifikowało będzie uczestników na podstawie nadesłanych nagrań.

9. Lista zakwalifikowanych uczestników: Solistów, Duetów, Mini Formacji oraz Formacji, zostanie zamieszczona na stronie internetowej : http://ckip-piotrowice.eu/tdf

10. Kryteria oceny jurorów:

 • ogólny wyraz artystyczny,
 • opracowanie choreograficzne,
 • technika wykonania,
 • estetyka i dobór strojów,
 • dobór repertuaru i muzyki.

11. Informacje dodatkowe.

 • Każdy Solista, Duet, Mini Formacja oraz Formacja powinni mieć opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.
 • Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.
 • Na czas podróży Uczestnicy festiwalu muszą być ubezpieczeni przez instytucje zgłaszające.
 • Koszty podróży pokrywają instytucje zgłaszające.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania zdjęć, nagrań audio oraz wideo oraz wykorzystywać zebrane materiały w celach marketingowych.
 • Za wykorzystanie materiałów wymienionych powyżej, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
  Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.
 • W przypadku zgłoszenia się bardzo małej liczby Solistów, Duetów, Mini Formacji oraz Formacji, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii, przełożenia na inny termin lub też odwołania festiwalu.
 • Sprawy nie ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Organizator.